تعمیر هواکش اصفهان

تعمیر هواکش اصفهان

تعمیر انواع هواکش در اصفهان

برای این کار باید یکسری نکات ایمنی را رعایت کرده و یکسری تجهیزات داشته باشید که در تعمیر هواکش اصفهان آن ها را بررسی میکنیم.

ابزار و تجهیزات برای تعمیر هواکش

قطعات و وسایل یدکی برای تعویض، به تعدادی که احتیاج دارید.

نقشه مدار الکتریکی هواکشی که از نوع موتور تک فاز قطب چاکدار است به همراه یک برگه
آموزش تعمیر هواکش های برقی

نکات ایمنی در تعمیر هواکش اصفهان

 • قبل از شروع عملیات سیم های رابط هواکش را کاملا از برق جدا کنید. در زمان بازکردن قاب هواکش، توجه داشته باشید که به خار پلاستیکی نگهدارنده قاب آسیب وارد نکنید.
 • زمان بازکردن هواکش باید از پیچ گوشتی مناسب استفاده کنید.
 • اگر موتور هواکش کهنه است، اول محل تماس بوش و محور و ناحیه خارجی محور را روغن کاری نمایید.
 • بعد از روغن کاری محور و ناحیه تماس بوش و محور ناحیه خارجی محور موتور را با دستمال بدون پرز خوب تمیز نمایید تا بوش نصب شده روی درپوش به آسانی از محور خارج شود.
 • ناحیه قرارگرفتن درپوش ها را در دوطرف موتور علامت بگذارید تا در زمان بستن جابه جا نکنید.
 • زمان خارج کردن روتور از داخل استاتور، توجه کنید تا به عایق و سیم پیچ بالشتک ها آسیب نزنید.
 • بعد از تعمیر موتور هواکش، اول با اهم متر اتصال بدنه ی استاتور را تست کنید. مقاومت عایقی بالشتک ها  باید 10 مگا اهم و یا بیشتر باشد.
 • زمان عوض کردن بوش درپوش، توجه داشته باشید  که  به زایده یا خار فلزی نگهدارنده بوش آسیب نزنید.
 • زمان عوض کردن بوش هواکش، توجه داشته باشیدکه  اجزا و قطعات نگهدارنده بوش را به ترتیب روی درپوش سوار کرده و قطعات را پیش از نصب به خوبی تمیز نمایید.
 • زمان بستن و سوار کردن اجزا و قطعات هواکش از تا کردن سرپیچ های نگهدارنده قطعات اجتناب کنید.
 • بعد از تعمیرکردن هواکش و پیش از نصب آن، اول هواکش را تست کنید و اگر هواکش بی عیب و ایراد کار می کند و جهت حرکت پروانه ی هواکش درست است، هواکش را در محل آن نصب کنید.

در همه مراحل کار، نکات ایمنی مربوط به هواکش و حفاظت شخصی را جدی بگیرید.

تعمیر انواع هواکش در اصفهان
تعمیر انواع هواکش در اصفهان

طرز بازکردن قاب جلوی هواکش

 • پیش از شروع این مرحله اطمینان حاصل کنید که سیم های رابط هواکش به برق متصل نباشند.
 • سپس خار پلاستیکی نگهدارنده قاب رویی هواکش را آزاد سازید.

طرز بازکردن هواکش از روی قاب شیشه ای

 • با  یک آچار مناسب مانند آچار تخت 7 میلی متری، ، مهره پیچ محکم کننده قطعات هواکش را از یک سمت محکم بگیرید.
 • در همان زمان نگهداشتن مهره پیچ از یک طرف، از طرف دیگر هواکش با پیچ گوشتی تخت پیچ محکم کننده دو قاب هواکش را در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت باز کنید.
 • قاب پلاستیکی نگهدارنده هواکش را اهسته به سمت بالا هل دهید تا از محل خود روی قاب جدا شود. دقت کنید که این قاب برای نصب هواکش روی شیشه یا در در نظر گرفته شده است.
 • بعد از خارج کردن قاب پلاستیکی، قاب شیشه ای را آهسته به سمت بالا حرکت دهید تا از قاب پلاستیکی بدنه ی هواکش جدا شود.


طرز بازکردن موتور از قاب بدنه در تعمیر هواکش

 • با پیچ گوشتی 4پخ مناسب، پیچ های نگهدارنده موتور به قاب بدنه را زیر بازکنید.
 • مجموعه موتور و پروانه ی هواکش را از قاب بدنه ی دستگاه خارج کنید.
 • سیم رابط موتور هواکش را آهسته از قاب پلاستیکی بدنه ی دستگاه خارج کنید.
 • موتور را با یک دست محکم گرفته و با دست دیگرتان پروانه ی هواکش را در جهت فلش از محور موتور خارج کنید.
تعمیر هواکش دراصفهان
تعمیر هواکش دراصفهان

طرز بازکردن اجزای موتور و آزمایش بالشتک های استاتور

 • با پیچ گوشتی 4پخ مناسب پیچ های نگهدارنده درپوش ها و استاتور را باز کنید.
 • ناحیه تماس محور موتور و بوش درپوش و بخش خارجی محور را روغنکاری کنید.
 • با دستمال بدون پرز، بخش بیرونی محور موتور و ناحیه تماس محور و بوش را خوب تمیز نمایید.
 • طرف دیگر بوش درپوش و قسمت بیرونی محور موتور را مطابق تصویر زیر روغن کاری کنید.
 • با دستمال نرم بدون پرز محور و ناحیه  تماس محور و بوش با درپوش موتور را خوب تمیز کنید تا بوش راحت از درپوش خارج شود
 • درپوش طرف محور را با حرف F علامتگذاری کنید تا در زمان بستن قطعات، درپوش ها را جا به جا نکنید.
  آموزش تعمیر هواکش برقی
 • درپوش عقب موتور را نیز با حرف B علامتگذاری کنید.
 • درپوش سمت محور را از محل آن خارج کنید.
 • درپوش سمت عقب موتور را از محور موتور آهسته خارج کنید.
 • سپس محل قرار گرفتن سر روتور و ته روتور را در داخل استاتور علامت گذاری کنید.
 • بعد از بازکردن درپوش های موتور، روتور را آهسته به طرف بالا فشار دهید و توجه داشته باشید تا به روتور در زمان خارج شدن از استاتور به بالشتک ها و عایق آن ها آسیب نزنید.
 • مقاومت اهمی دو سربالشتک ها را هم اندازه گیری کنید.
 • مقادیر اندازه گیری شده متاثر از تولرانس های قطعات، شرایط محیط  و دستگاه های اندازه گیری می باشد.
 • مقاومت عایقی بین سر سیم یکی از بالشتک ها را با بدنه ی استاتور، اندازه گیری کنید. میزان مقاومت باید 10 مگا اهم یا بیشتر باشد.
 • اگر مقاومت عایقی بین سر سیم یکی از بالشتک ها و بدنه ی استاتور حدود چندین کیلو اهم باشد، باید استاتور یا موتور را عوض کنید.

طرز عوض کرن بوش ها با نگهدارنده پیچی درتعمیرهواکش

 • پیج های بست فلزی نگدارنده بوش روی درپوش را باز کنید.
 • بعد از بازکردن دو پیچ محکم کننده و برداشتن بست فلزی، نگهدارنده فنری روی بوش را جدا کنید.
 • بوش روی درپوش را با دم باریک از محل آن خارج کنید.
 • نمود دور بوش را با ابزار مناسب از روی درپوش جدا کنید.
 • بعد  از عوض کردن بوش و پیش از بستن اجزا و قطعات موتور، بوش و نمد دور بوش را روغن کاری کنید.

طرز عوض کردن بوش با نگهدارنده خاری

 • خار بوش نگهدار را با کمک انبردست و دم باریک آهسته از نگهدارنده خار جدا کنید.
 • بعد از برداشتن نگهدارنده بوش که خار دو سمت آن آزاد شده، نمد دور بوش را با وسیله ای ماننددم باریک جداکنید.
 • بعد از جداکردن بوش نگهدار و نمد دور بوش، بوش خراب را از آن جدا کنید.
 • بعد از عوض کردن و نصب کردن بوش نو، خارهای دو طرف بوش نگهدار را به آرامی به وسیله دم باریک زیر نگهدارنده خار قرار دهید.
 • بعد از نصب کردن بوش نو و پیش از بستن اجزا و قطعات موتور هواکش ، بوش و نمد دور بوش راهم روغن کاری کنید.
 • مراحل بستن قطعات و اجزای دستگاه درست عکس روش باز کردن آن است. توجه داشته باشیدکه همه ی قطعات و اجزا به ترتیب و به درستی در محل خود قرار داده شوند.
 • برای بستن قطعات هواکش باید از آخرین مرحله ی بازکردن آن آغاز کنید تا به اول آن برسید.
 • زمان بستن قطعات، از نقشه مونتاژ مدارالکتریکی که در فرایند باز کردن هواکش ترسیم کرده اید، استفاده کنید.
 •  درزمان جمع کردن موتور، حتما بوش های آن را با روغن مناسب بوش موتور های کوچک روغن کاری نمایید.

نکات مهم در تعمیر هواکش اصفهان

 •  بعد از بستن هواکش، دوشاخه سیم رابط آن را به پریز برق متصل نمایید و از درستی عملکرد آن اطمینان حاصل کنید.
 • اگر هواکش شما بدون ایراد کار کند و شدت جریان آن در زمان کار تغذیه با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد و سرعت چرخش پروانه و صدای آن معمولی باشد، هواکش سالم است و می توانید از آن استفاده کنید.

هم برای تعمیر هواکش و هم برای نصب هواکش در اصفهان نیز می توانید از نیروهای متخصص ما کمک بخواهید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *